اعضای شورای خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان منصوب شدند

Printer Friendly and PDF

با حکم رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، اعضای شورای خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، طی حکمی از سوی محمود مراثی (رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و رییس خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان) اعضای شورای خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان منصوب شدند.

طبق این حکم، محمود مراثی، آقايان داريوش اسماعيلي، احمد مكاري، مهدي ژيانپور، روح الله صفري، نيما آتش و محمد فلاح (دبیر شورا) و خانم پروانه السادات عبدالهی را به مدت یک سال به عنوان اعضای شورای ایسنا منطقه اصفهان منصوب کرد.