افکارسنجی و نظرسنجی

Printer Friendly and PDF

از جمله ابزارهای رابط عمومی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و آگاهی از دیدگاه همکاران، مخاطبین و مراجعین و استفاده کنندگان از خدمات جهاددانشگاهی نظرسنجی است. روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان دراین راستا نظرسنجی هایی از بخش های مختلف این واحد انجام داده است که نتایج آن به واحد مربوطه ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
از نظرسنجی های انجام شده در این حوزه می توان به نظرسنجی در خصوص میزان رضایت شغلی کارکنان جهاددانشگاهی اصفهان، بهره وری سازمانی، فعالیت های فرهنگی، نظرسنجی درخصوص عملکرد مراکز تشخیص طبی و آسیب شناسی جهاددانشگاهی اصفهان اشاره کرد.

در واحد اصفهان نظرسنجی ها از طریق اتوماسیون اداری، به صورت مکتوب، به صورت پیامکی، به صورت مجازی صورت می پذیرد. و با توجه به بازوی پژوهشی و افکارسنجی واحد نتایج آن تحلیل و در اختیار مدیران عالی واحد قرار می گیرد.

مهمترین نظر سنجی های برون سازمانی از لینک زیر قابل دسترسی است.

لیست کامل نظرسنجی ها