انتصاب سردبیر ایسنای اصفهان

Printer Friendly and PDF

طی حکمی پروانه السادات عبدالهی به عنوان سردبیر ایسنای اصفهان منصوب شد.‌

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، طی حکمی از سوی محمود مراثی رییس این واحد، پروانه السادات عبدالهی به عنوان سردبیر ایسنای اصفهان منصوب شد.