انتصاب عضو جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به عنوان رییس هیات مدیره کانون کارشناسان دادگستری استان اصفهان

Printer Friendly and PDF

رییس اسبق و از اعضای کنونی جهاد دانشگاه واحد اصفهان، به عنوان رییس هیات مدیره کانون کارشناسان دادگستری استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، مهندس فرهاد طاهریون رییس اسبق جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به عنوان رییس هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان منصوب شد.

در انتخابات اخیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان که مهر ماه سال جاری برگزار شد، مهندس فرهاد طاهریون با اکثریت آرا به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شد.