برگزاری دوره تخصصی "آشنایی با بی ترتیبی های پستی" در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

دوره تخصصی "آشنایی با بی ترتیبی های پستی" در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با حضور کارکنان ادارات پست استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، در پی توافق صورت گرفته بین جهاد دانشگاهی و شرکت ملی پست ایران، حدود 400 نفر از کارکنان منتخب واحدهای اجرایی اداره کل پست استان اصفهان، دوره آشنایی با بی ترتیبی های پستی را گذراندند.

فراگیران این دوره آموزشی به مدت ۱۰ ساعت از تاریخ 25 آذر تا 25 دی ماه در پنج شهرستان نجف آباد، شهرضا، فریدن، کاشان و زرین شهر و دو گروه نیز در شهر اصفهان، طی دو روز با حضور اساتید معرفی شده آموزش های تخصصی لازم را فراگرفتند.

شرکت کنندگان در این دوره ضمن آشنایی با  بی ترتیبی های عملیات پستی، درخصوص نرم افزار ثبت و صدور صورت جلسات بی ترتیبی در دو بخش پست های داخله و خارجه نیز مهارت های لازم را کسب کردند.

این دوره به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد و در پایان برای نفراتی که حد نصاب نمره قبولی در آزمون را کسب نمایند، گواهینامه معتبر آموزشی از طرف جهاد دانشگاهی  و شرکت ملی پست صادر خواهد شد.