دیداررئیس امور شعب بانک رفاه استان اصفهان با رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، روز گذشته (دوشنبه) حمیدرضا صفائیان رئیس اداره امور شعب بانک رفاه استان اصفهان به همراه معاونین خود با محمود مرآثی رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان دیدار کردند.

در این دیدار که به مدت 2 ساعت به طول انجامید طرفین از خدمات خود و فرصت های همکاری در زمینه های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی صحبت نمودند.

همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد دانشگاهی و بانک رفاه کارگران تشکیل و فرصت های موجود را شناسایی و طی تفاهم نامه همکاری آن را به امضا رسانند.