رؤسای پیشین جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

 

مهندس محمد باقر عطایی - زمان سرپرستی از سال 1392 لغایت 1393


فرهاد طاهریون

مهندس فرهاد طاهریونزمان ریاست از سال 1386 لغایت 1392


علی محمد فزوه

علی محمد فزوه زمان ریاست از سال 1375 لغایت 1386


محمد باقر عطایی

مهندس محمد باقر عطایی - زمان ریاست از سال 1374 لغایت 1375


علیرضا یو.سفی

دکتر علیرضا یوسفیزمان ریاست از سال 1360 لغایت 1374