رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

محمود مرآثی

محمود مرآثی


متولد 1334 در شهر اصفهان

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی