مدیر گروه پژهشي مطالعات اجتماعي فرهنگی شهر در واحد اصفهان منصوب شد

Printer Friendly and PDF

زهرا ناجی بعنوان مدیر گروه پژهشي مطالعات اجتماعي فرهنگی شهر، وابسته به معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، طی حکمی از سوی محمود مرآثی رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، زهرا ناجی به مدت یک سال بعنوان مدیر گروه پژهشي مطالعات اجتماعي فرهنگی شهر در این واحد منصوب شد. زهرا ناجی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته جامعه شناسی است.