مستندسازی

Printer Friendly and PDF

از جمله مسئولیت های روابط عمومی انجام مستندسازی از فعالیت ها، برنامه ها و همایش ها و .. است که این موضوع در قسمت مستندسازی روابط عمومی پیگیری می شود.

الف- عکاسی و فیلم برداری: واحد عکس و فیلم با هدف گردآوری مستندات تصویر از مراکز، فعالیت ها و همایش ها و .. پیش بینی شده است.

ب- جمع آوری گزارشات(دبیرخانه): گردآوری گزارشات مکتوب، تولیدات و بروشورها و .. از جمله مسئولیت های این قسمت است.