معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF

 

مهدی ژیانپور


راه‌های ارتباطی با معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

آدرس: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت

تلفن: 03137923327

تلفکس:03136687021

وب سایت: research.jdisf.ac.ir