کسب رتبه برتر در واحد اصفهان

Printer Friendly and PDF
تصویر اصلی زمینه: 
تصویر لوگو: 
خط دوم زیر عنوان: 
انتخاب معاونت آموزشی واحد اصفهان بعنوان معاونت برتر
خط سوم زیر عنوان: 
از لحاظ تعداد فراگیر تخصصی آزاد و پیشرفت برنامه توسعه
خط چهارم زیر عنوان: 
روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان