24 فروردین 1403

برگزاری آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در فروردین 1403

29 بهمن 1402

نویسنده: پروانه سادات عبداللهی

سازمان تأمین اجتماعی به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در مراکز تابعه، افراد واجد شراﯾﻂ را در چارچوب ضابطه نظام جذب و استخدام سازمان از طرﯾﻖ برگزاری آزمون کتبی، مصاﺣبه، گزﯾنش و طی ساﯾر مراﺣل مربوطه به صورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می‌کند.

ثبت‌نام آزمون استخدام پیمانی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی، به صورت اﯾنترنتی از روز ۲۶ بهمن تا پاﯾان روز ۶ اسفند ماه۱۴۰۲ انجام خواهد شد. متقاضیان باﯾد در مدت زمان اعلام شده، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان واجد شراﯾﻂ، باﯾد با مراجعه به منوی آزمون در صفحه اول سامانه، مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی hrtc.ir بر روی گزﯾنه پرداخت هزﯾنه کلیک کرده و مبلغ ۳٫۶۸۰٫۰۰۰ رﯾال هزﯾنه ثبت نام در آزمون را به اضافه ۲۰٫۰۰۰ رﯾال هزﯾنه خدمات پیامکی پرداخت کنند.

در زمانی که سامانه جهت وﯾراﯾﺶ اطﻼعات داوطﻠبان باز است، داوطﻠبان می‌توانند بامراجعه به پروفاﯾل کاربری خود و کلیک بر روی بخش وﯾراﯾﺶ اطﻼعات، اقدام به وﯾراﯾﺶ اطﻼعات ثبت شده خود کنند.

درصورتی که داوطلب ﺟﻬﺖ ویرایش وارد ﺳاﻣاﻧﻪ شود، باید دوباره تمام ٧ ﻣرﺣله ثبت نام را به صورت کاﻣﻞ طی کرده و کد رهگیری خود را ﻣشاهﺪه کند، در ﻏیر این صورت، تغییرات ﻣورد ﻧﻈر اعمال نخواهد شد و همان اطﻼعات ﻗﺒﻞ از ویرایش برای داوطلب ﻣﻌﺘﺒر خواهد بود.

کارت شرکت در آزمون، از سه شنبه ۲۸ فروردﯾﻦ ماه ۱۴۰۳ برای مشاهده و پرﯾنت بر روی ساﯾﺖ مرکز آزمون جهاددانشگاهی به آدرس hrtc.ir قرار خواهدگرفت. آزمون در روز جمعه ۳۱ فروردﯾﻦ ماه۱۴۰۳ در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.

ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطﻠبان خواهد رسید.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان