روابط عمومی

معرفی اداره روابط عمومی

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – جنب دانشکده بهداشت – جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

شماره تماس ۳۷۹۲۲۲۳۵