24 فروردین 1403

فصل سخن: کتاب «ایرانی تر»

نویسنده: طاهره شفیعی

سه‌شنبه 7 آذر ماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «ایرانی تر» نوشته نهال تجدد، با حضور دکتر علیرضا جعفری زند خواهیم نشست.

معرفی کتاب

حکایت از عشق است و غنی شدن؛ حکایت زنی ایرانی، نهال تجدد (نویسنده)، از خانواده‌ای فرهیخته و مردی فرانسوی، ژان کلود کری‌یر (نمایشنامه نویس). یکی از اینجا و دیگری از آنجا. کتاب بر دو بخش است: ایران و انیران. آنچه نویسنده از این سرزمین به همسر فرانسوی خود بخشیده است و آنچه او از رب به دست‌های نهال سپرده. آگاهی و کشش ژان کلود کری‌یر به فرهنگ ایران زمین نهال را ایرانی‌تر می‌سازد و در خود او چنان تحولی به وجود می‌آورد که می‌گوید: گاهی من چون یک ایرانی رفتار می‌کنم.»

مطالب مرتبط