8 اسفند 1402

فصل سخن: کتاب «محبت و آگوستین قدیس»

نویسنده: طاهره شفیعی

سه‌شنبه، 28 آذر ماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «محبت و آگوستین قدیس» نوشته هانا آرنت، با حضور دکتر علیرضا تولایی خواهیم نشست.

معرفی کتاب:

الهیات مسیحی، به خاصه آن الهیات متأثر از سنت‌های مانوی و گنوسی، زیستن و شدنی در جهانی را ارائه می‌دهند که در نظرگاه آگوستین قدیس نسبت به عشق، می‌توان اینگونه دیدشان: عشق در معنای به مالکیت خویشتن درآوردن دیگری و عشقی که چنان از میل به مال خود کردن خالی شده که خود و دیگری را به سرحدات رهایی می‌برد؛ کوپیدیتاس و کاریتاس! هانا آرنت، کتاب عشق و آگوستین قدیس را با نظر به همین انگاره‌ آگوستین به عشق نوشته است، اما با تفسیری مجدد و دیگرگون که ردپای احضار هایدگر و یاسپرس و … در آن دیده می‌شود.

آرنت در این کتاب گام به گام با قدیس آگوستین پیش می‌آید و ضمن جلوه دادن به زیبایی‌شناسی عشق و نوع مقبول عشق‌ورزیدن نزد او، با پرسش‌هایی اندیشه‌ آگوستین را به چالش می‌کشد و دست به بازنگری اساسی‌ در عشق پسند فیسلوف و عارف پرآوازه‌ مسیحی می‌زند. عشق و آگوستین قدیس، بر مسئله‌ اهمیت جامعه‌ انسانی و حفظ دوام، بقا و همیّت اجتماعی تأکید می‌کند که بدون حس تعلق دوجانبه و میل‌ورزی مدام فرد فرد مردم جامعه به یکدیگر، ناممکن می‌نماید.