1 مهر 1402

دسته‌بندی: پژوهشی

کاوش چهارم سلسله نشست‌های شهرکاوی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، در این نشست مهری شاهزیدی، مدیر گروه مطالعات گردشگری جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با اشاره به اهداف و