31 خرداد 1403

رویدادهای پیشین معاونت فرهنگی

برگزاری سلسله نشست‌‌های علمی و فرهنگی

برگزاری سلسله نشست‌‌های علمی و فرهنگی

نشست نخست از سلسله نشست‌های علمی و فرهنگی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان با موضوع تداوم و تغییر در روابط ایران و افغانستان، با تأکید بر چرایی و پیامد بازگشت طالبان به قدرت برگزار می‌شود.

1 2 5 6