اداره امور اداری

انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمار می‌رود. واحد امور اداری در واقع جنبه‌های انسانی سازمان را در بر می‌گیرد. نیروی انسانی متخصص، با تجربه و كارآمد غنی‌ترین و با ارزشمندترین ثروت و دارایی هر سازمان محسوب می‌شود به نحوی كه محققان و برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی، قرن حاضر را قرن مدیریت تعالی نیروی انسانی و ارتباطات خواندند.

مدیر امور اداری با ترسیم چشم‌انداز و تعریف مأموریت در پی ارائه مجموعه‌ای از خدمات، امکانات و فعالیت‌های بیشتر و با کیفیت مطلوب‌تر در زمینه‌های برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی، استخدام، آموزش ضمن خدمت، ارتقای شغلی، مدیریت عملکرد، بازنشستگی ،خروج از خدمت و ارائه خدمات رفاهی مطلوب می باشد به نحوی که سازمان بتواند به صورت موثری کارکند و بستر لازم جهت ارتقای رضایت شغلی، حس تعلق سازمانی، فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای انجام هرچه بهتر وظایف محول شده، افزایش بهره‌وری، کمک به تأمین نیازهای اساسی و بهبود سطح زندگی کارکنان را از طریق اجرا و نظارت بر اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اداری، استخدامی، انضباطی، آموزشی و رفاهی فراهم شود.

فعالیت های این اداره عبارتند از:

  • کارگزینی و رفاه
  • دبیرخانه
  • خدمات عمومی
  • امور فناوری اطلاعات
  • کارشناس آموزش ضمن خدمت کارکنان

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – جنب دانشکده بهداشت – معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

شماره تماس: ۳۷۹۳۲۳۲۶