تماس با ما

حوزه ریاست

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان

تلفن: ۳۷۹۳۲۳۶۴

ساعات کاری: ۸ الی ۱۶

معاونت پشتیبانی

نشانی: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

تلفن:   ۳۶۶۸۷۰۲۱-۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۰۲۱-۰۳۱

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱

پست الکترونیکی: sec.es@acecr.ac.ir

ساعات کاری: ۸ الی ۱۶

معاونت پژوهشی

نشانی: اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه، کوچه۷ (شهید سلیمیان)

ساعات کاری: ۸ الی ۱۶

معاونت آموزشی

نشانی: اصفهـان، خیابـان دانشـگاه، دانشـگاه اصـفهان، جـنب نـهاد مقام معظم رهـبری، معاونت آموزشـی

تلفن: 03137932073

فکس: 03137932073

معاونت فرهنگی

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیشه، بعد از تالار سبز، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

تلفن: ۳۷۹۳۲۳۶۴