ریاست واحد

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان همگام با شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت تحقق اهداف انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ در دانشگاه اصفهان تشکیل شد. این واحد فعالیت‌های خود را در راستای سیاست‌های تدوین شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت در مدیریت دانشگاه‌ها شروع و پس از بازنگری انجام شده در وظایف، این نهاد بعنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور به ارائه خدمت همت گمارد.

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان هم اکنون با چهار معاونت فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و پشتیبانی مشغول به فعالیت در سطح استان اصفهان می‌باشد.

روسای جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از ابتدا تا کنون

  1. آقای دکتر علیرضا یوسفی
  2. آقای مهندس محمدباقر عطائی
  3. آقای علی‌محمد فزوه
  4. آقای مهندس فرهاد طاهریون
  5. آقای مهندس محمدباقر عطائی
  6. آقای محمود مراثی
  7. آقای دکتر مهدی ژیانپور