15 آذر 1402

اخبار پژوهشی

برگزاری جلسات متمرکز گروهی با سالمندان فعال منطقه یک اصفهان

برگزاری جلسات متمرکز گروهی با سالمندان فعال منطقه یک اصفهان

امروزه، با افزایش تعداد سالمندان، طولانی شدن عمر و سپري شدن بخش قابل‌توجهی از زندگی‌هاي افراد در دوران سوم زندگی، این سوال مطرح می‌شود که چگونه افراد می‌توانند سالمندي خوبی داشته باشند و اوقات فراغت خود را سپری نمایند؟

1 2