8 خرداد 1403

«به خط زرد لبه سکو نزدیک نشوید»

طراح پوستر: عرفان غلامی

کارگاه «نبایدهای روش کیفی: به خط زرد لبه سکو نزدیک نشوید»

مدرس: دکتر مهدی ژیانپور، عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی واحد اصفهان

زمان: 13 آذرماه 1402

ساعت: 14 الی 18

مکان: مرکز شیخ کلینی جهاددانشگاهی واحد اصفهان

گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان