1 مهر 1402

دوره خبرنگار شدن و خبرنگار ماندن

نویسنده: مریم خانی

خبرگذاری ایکنای اصفهان با همکاری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان در آذرماه 1401 این دوره را برگزار خواهد کرد.