24 فروردین 1403

دوره خبرنگار شدن و خبرنگار ماندن

خبرگذاری ایکنای اصفهان با همکاری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان در آذرماه 1401 این دوره را برگزار خواهد کرد.