31 خرداد 1403

طرح «مطالعه کیفیت خدمات ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲»

طرح «مطالعه کیفیت خدمات ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲» به پایان رسید.
بازه بررسی و نظرسنجی این طرح از ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ بود. همچنین گزارش نهایی این طرح در تیرماه ۱۴۰۲ تحویل کارفرما داده شد.

https://jdisf.ac.ir/?p=12840