24 فروردین 1403

فصل سخن: کتاب «تحول فرهنگی»

نویسنده: طاهره شفیعی

سه‌شنبه، 21 آذر ماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «تحول فرهنگی» نوشته رانلد اف اینگلهارت، با حضوردکتر علیرضا رفیعی و دکتر مهدی ژیان‌پور خواهیم نشست.

معرفی کتاب تحول فرهنگی:

تکامل فرهنگی یک نظریه تکاملی تغییر اجتماعی است. تکامل فرهنگی، که از لحاظ تاریخی به عنوان تکامل اجتماعی_فرهنگی نیز شناخته می‌شود، ابتدا در قرن نوزدهم توسط انسان‌شناسان برخاسته از تحقیقات چارلز داروین در مورد تکامل توسعه یافت. امروزه، تکامل فرهنگی به پایه و اساس یک زمینه رو به رشد تحقیقات علمی در علوم اجتماعی، از جمله انسان شناسی، اقتصاد، روانشناسی و مطالعات سازمانی تبدیل شده است. پیش از این، اعتقاد بر این بود که تغییرات اجتماعی ناشی از سازگاری‌های بیولوژیکی است، اما مردم شناسان اکنون معمولا پذیرفته‌اند که تغییرات اجتماعی در نتیجه ترکیبی از تأثیرات اجتماعی، تکاملی و بیولوژیکی به وجود می‌آیند. چندین رویکرد مختلف برای مطالعه تکامل فرهنگی وجود داشته است؛ از جمله نظریه وراثت دوگانه، تکامل اجتماعی_فرهنگی، ممتیک، تکامل‌گرایی فرهنگی و انواع دیگر در نظریه انتخاب فرهنگی. رویکردها نه تنها در تاریخ توسعه و رشته منشأ خود، بلکه در نحوه مفهوم سازی فرآیند تکامل فرهنگی و مفروضات، نظریه‌ها و روش‌هایی که برای مطالعه آن اعمال می‌کنند، متفاوت هستند. در سال‌های اخیر، همگرایی مجموعه‌ای از نظریه‌های مرتبط در جهت مشاهده تکامل فرهنگی به‌عنوان یک رشته یکپارچه در نوع خود وجود داشته است.
کتاب «تحول فرهنگی» از انگیزه‌هایی می‌گوید که منجر به تحولی اساسی در یک جامعه می‌شوند. این کتاب توسط «بهزاد عطار زاده» به فارسی برگردانده شده است.

مطالب مرتبط