5 اردیبهشت 1403

فصل سخن: کتاب «رنج تراژیک دانستن»

سه‌شنبه 25 مهرماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «رنج تراژیک دانستن» نوشته علیرضا محمدی بارچانی با حضور دکتر محمدجواد صافیان و سعید محسنی خواهیم نشست.

معرفی کتاب:

در این پژوهش با هدف شناخت تراژدی، تبیین امر تراژدیک به عنوان شاخصه محتوایی فلسفی تراژدی های یونان باستان، تبیین رابطه قهرمان تراژدیک با خدایان یونانی و تقدیر و همچنین تبیین وحدت های سه گانه کنش، زمان و مکان با روش کتابخانه ای به صورت تحلیل محتوا و نقد و تفسیر تراژدی های یونان و باستان و آراء منتقدین و پژوهشگران این عرصه، گام برداشته شده است.

فهرست مطالب کتاب:

  • سخن مؤلف
  • درآمد استاد مصطفی ملکیان بر کتاب
  • مقدمه دکتر سعید بینای مطلق
  • چکیده
  • فصل اول: تراژدی چیست؟
  • فصل دوم: امر تراژیک شاخصۀ فلسفی تراژدی
  • فصل سوم: بازخوانی، نقد و تفسیر در چند تراژدی یونان باستان
  • فصل چهارم: وحدت‌های سه‌گانه کنش، زمان و مکان در تراژدی‌های یونان باستان
  • فهرست جدول‌ها