1 مهر 1402

کارگاه تربیت فرزند و اصول تسهیلگری

نویسنده: مریم خانی

اصول تسهیلگری در کارگاه‌های تربیت فرزند، از تاریخ 11 آذرماه 1401 در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار خواهد شد.