1 مهر 1402

کارگاه عروج در شاهنامه

نویسنده: مریم خانی

با حضور دکتر الهام سعادت در تاریخ 19 دی ماه 1401 در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان برگزار خواهد شد.