5 اردیبهشت 1403

کارگاه عروج در شاهنامه

نویسنده: طاهره شفیعی

با حضور دکتر الهام سعادت در تاریخ 19 دی ماه 1401 در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط