24 فروردین 1403

کارگاه «قرآن به زبان ما»

کارگاه «قرآن به زبان ما» با استفاده از فنون هرمنوتیک (دانش فهم متن) می‌کوشد به شبهات موجود درباره قرآن پاسخ دهد و شرکت‌کنندگان را با زبان و منطق قرآن آشنا کند.