1 مهر 1402

دسته‌بندی: طرح هماهنگ نکوداشت مفاخر

فارابی، بامداد عقلانیت ایرانی

اینکه فکر کنیم فیلسوفان ما نیم‌روزِ طلوع فلسفه در یونان هستند، نگاه و تصوری صد درصد اشتباه است، چراکه آن‌ها با استفاده از آراء یونان