1 مهر 1402

دسته‌بندی: دردست چاپ

کتاب «شفافیت نظام رسانه‌ای»

این کتاب با هدف ارائه الگویی برای حکمروایی شفافیت رسانه‌ای در جامعه و با توجه به فقدان یک منبع جامع برای استادان، دانشجویان و پژوهشگران این حوزه در خصوص ادبیات، نظریه‌ها و دیدگاه‌های موضوع شفافیت نگاشته شده است. به‌طور کلی اگر دنبال‌ کننده هریک از موضوعات زیر هستید، این کتاب به شما پیشنهاد می‌شود:

کتاب «سنگ‌شناسی دگرگونی» (با نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی ایران‌زمین)

در این کتاب با مطالعه انواع دگرگونی و سنگ‌های وابسته، پتروگرافی و پترولوژی به‌صورت كاملاً مرتبط بيان شده و ضمن توصيف‌های دقيق كانی‌شناسی و سنگ‌شناسی، با ارائه مثال‌هایی متنوع از سنگ‌های دگرگونی ایران و چگونگی تشکیل آن‌ها در محیط‌ها و شرایط ترمودینامیکی متفاوت، بحث های کاربردی صورت گرفته است.

کتاب «گزیده اسناد انتخابات مجلس شورای ملی در اصفهان»

کتاب حاضر تلاشی است در این راستا و امید است گشایشی باشد برای جلب توجه مورخان، به ویژه سندپژوهان، به منظور انتشار اسناد انتخابات سایر حوزه‌های انتخابیه که هریک به نوعی راوی تلاش مردمان گوشه‌ای از این سرزمین، برای تحقق آرمان‌های جنبش مشروطیت ایران است.