5 اردیبهشت 1403

دسته‌بندی: کودک تاب

بازی احساسات

با بچه‌ها در مورد احساسات و هیجاناتی که طی داستان تجربه کردند گفت‌وگو کنید و از آنها بخواهید با حرکات صورت هر یک از آنها را نشان بدهند.

من افتادم توی چاه

این بازی برای شناخت احساسات و ایجاد حس همکاری و کمک به دیگران بسیار مفید است.

بازی صبح بخیر

این بازی برای شناخت احساسات مختلف، کم کردن کم‌رویی و گسترش رفتارهای خوب روزمرده می‌تواند بسیار مؤثر باشد.