15 آذر 1402

دسته‌بندی: پژوهشکاوی

اصفهان را سنتی می‌خواهیم یا مدرن؟

شهر تاریخی اصفهان برای رهایی از مشکلاتی که گریبان این شهر را گرفته باید به سمت مدرنیته حرکت کند یا سنتی باقی بماند؟، پرسشی که یافتن پاسخ آن می‌تواند کلید گشایش برخی مشکلات این شهر شود.