31 خرداد 1403

محتوای چندرسانه ای معاونت فرهنگی

حضور دکتر محسن لعلی، روان‌شناس، مترجم و مؤلف کتاب درحوزه درمان شناختی رفتاری در انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان

حضور دکتر محسن لعلی، روان‌شناس، مترجم و مؤلف کتاب درحوزه درمان شناختی رفتاری در انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان

انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان به مناسبت روز ملی روان‌شناس و مشاوره با دعوت از دکتر محسن لعلی، روان‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علاوه بر معرفی کتاب‌های ایشان در حوزه درمان شناختی رفتاری، به بحث و گفت‌وگو در خصوص نقش روانشناسان در رفع نابرابری آموزشی که متناسب با شعار بین المللی این روز است، پرداخت.

1 2 3 4