31 خرداد 1403

محتوای چندرسانه ای ایسنا

کارگاه‌ آموزشی خبرنگاری

کارگاه‌ آموزشی خبرنگاری

برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی خبرنگاری و رسانه از جمله برنامه‌های اجرایی ایسنا منطقه اصفهان است.