31 خرداد 1403

مرکز مدیریت و توسعه زنجیره تامین و ارزش

اهداف مرکز

  • تسهیل و کمک به تجاری سازی و فروش محصولات نوآورانه و خلاق
  • ارائه خدمات و مشاوره و آموزش های تخصصی  از مرحله ایده تا تجاری سازی
  • نقش تسهیل گر در ارتباط بین اجزای زنجیره تامین و ارزش صنایع منتخب در استان