3 مرداد 1403

اثر تکنیک های بازی درمانی در کاهش اضطراب و افزایش احساسات مثبت

نویسنده: طاهره شفیعی

10 مهر 1402

چکیده:

پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه است که به منظور بررسی اثر تکنیک های بازی درمانی در کاهش اضطراب و افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی در میان 30 کودک 9-12ساله مبتلا به سرطان خون در مرکز طبی اطفال شهر تهران انجام شد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سه آزمون پرسشنامه اضطراب حالتی اسپیل برگر کودکان، آزمون جملات ناتمام راتر، آدمک رنگی روآیه برای تائید نتایج به دست آمده از آزمون اضطراب حالتی اسپیل برگر به کار برده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t در گروه های همبسته حاکی از تاثیر تکنیک های بازی درمانی در کاهش اضطراب و احساس ناایمنی و افزایش سطح سازگاری و احساسات مثبت در کودکان مبتلا به سرطان بود.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان