3 مرداد 1403

برگزاری آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه در 11 آبان‌ماه

نویسنده: طاهره شفیعی

22 مهر 1402

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده و به ﻫنگام چاپ کارت، به آگاهی داوطلبان خواﻫد رسید.
صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تایید اطﻼعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کارت شرکت در آزمون، روی ساﯾﺖ مرکز آزمون جهاددانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir قرار خواﻫد گرفت.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان