8 خرداد 1403

تاثیر اجرای ارزشیابی توصیفی بر عواطف و احساسات دانش آموزان

نویسنده: طاهره شفیعی

هدف از پژوهش حاضر که به صورت کتابخوان انجام گرفته است، بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر عواطف و احساسات دانش‌‌آموزان می‌باشد که با توجه به این نکته که ارزشیابی توصیفی طرح نسبتا جدیدی در کشور ما محسوب می‌‌شود و از اجرای آن دیری نمی‌پاید، این امر موجب شده است که در این پژوهش سعی کنیم ابتدا مطالبی در مورد ماهیت این نوع ارزشیابی، ابزار‌های مورد نیاز آن، تاریخچه اجرای آن در کشور مطالبی بیان کنیم و در قسمت اصلی به بررسی مطالعات و پژوهش‌های پیشین این موضوع و آرا و نظرات صاحب‌نظران این حیطه بپردازیم که می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس تمام مطالعات و پژوهش‌هایی که در این حوزه صورت گرفته است با اکثریت این طرح باعث ارتقا سلامتی روانی و عاطفی دانش‌آموزان نسبت به قبل شده است.

مطالب مرتبط