3 مرداد 1403

پیش بینی اضطراب کودکان بر اساس واکنش والدین به احساسات منفی آنها

نویسنده: طاهره شفیعی

15 مهر 1402

چکیده:

با توجه به نقش پررنگ خانواده در سلامت روانی کودک، پیش‌بینی عوامل مبتنی بر خانواده منطقی به نظر می رسد، زیرا خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی-فرهنگی تلقی می‌شود که به عنوان سیستم اجتماعی فرهنگی دارای مجموعه‌ای از قواعد است؛ به طوری که تاثیر خانواده روی اعضا تا حدی است که بسیاری از محققین آنها را ریشه اصلی بروز اختلال می‌دانند. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی اضطراب کودکان بر اساس واکنش والدین به احساسات منفی آنها با توجه به نقش میانجی‌گری تنظیم هیجان بود. برای این منظور طی یک پژوهش از نوع همبستگی 232 نفر از کودکان پیش‌دبستانی شهر تهران و والدین آنها به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر علایم مرضی کودکان، مقابله با هیجانات منفی کودکان و تنظیم هیجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون‌های بوت استراپ و سابل نشان داد واکنش والدین، اضطراب و تنظیم هیجان را پیش‌بینی می‌کرد و تنظیم هیجان نیز اضطراب کودکان را پیش‌بینی می‌کرد. به نظر می‌رسد همانطور که واکنش والدین به هیجانات منفی کودکان در اضطراب کودکان نقش دارد، تنظیم هیجانی کودکان نیز نقش مهمی در بروز اضطراب آنها دارد. می‌توان انتظار داشت وجود تنظیم هیجانی مناسب در کودکان مانعی در برابر واکنش نامناسب والدین و اضطراب ناشی از آن باشد.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان