3 مرداد 1403

طراحی کارگاه آموزشی مهارت فرزندپروری مبتنی بر درک احساسات کودک

نویسنده: طاهره شفیعی

14 آبان 1402

هدف از پژوهش حاضر، آموزش مهارت فرزندپروری مبتنی بر درک احساسات کودک و تعیین میزان اثربخشی آن بر ارتقاء سطح فرزندپروری مادران نوآموزان پسر پیش‌دبستانی ناحیه دو شهر یزد می‌باشد. تحقیق نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه مادران پسران پیش‌دبستانی ناحیه دو شهر در سال ۱۳۹۴ بود. برای اجرای کارگاه آموزشی، ۴۰ نفر از مادرانی که در نمونه پژوهش پایین‌ترین سطح فرزندپروری را داشتند به صورت تصادفی در دو گروه ۲۰ نفره آزمایش و گواه قرار داده شدند. سپس مادران گروه آزمایش به مدت 9 جلسه در معرض مداخله آموزش مهارت‌های درک احساسات کودکان به شیوه فعال به عنوان متغیر مستقل، جهت تعیین میزان تاثیر در سطح موفقیت فرزندپروری به عنوان متغیر وابسته قرار گرفتند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه فرزندپروری محقق ساخته با پایایی ۰/۸۶ و روایی مناسب بود. پکیج آموزشی کارگاه مهارت درک احساسات کودکان به صورت ۹ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برگزار شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ۲۳ با روش تحلیل کواریانس یک‌راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آموزش مفاهیم مهارت فرزندپروری مبتنی بر درک عواطف کودک بر سطح فرزندپروری مادران فرزند پسر پیش‌دبستانی ناحیه دو شهر یزد تاثیر دارد (p<۰/۰۵). آموزش مفاهیم مهارت فرزندپروری مبتنی بر درک عواطف کودک بر تسهیل، تسریع، عمق بخشی سطح فرزندپروری مادران فرزند پسر پیش‌دبستانی ناحیه دو شهر یزد موثر می‌باشد(p<۰/۰۵). پیشنهاد می‌شود کارگاه‌های آموزشی درک احساسات توسط مشاورین و روان‌شناسان به عنوان ضمن خدمت برای ارگان‌ها و ادارات مختلف به منظور ارتقاء فرزندپروری برگزار گردد.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان