31 خرداد 1403

پژوهشکاوی

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

از ۱۳۹۴ تا کنون

چرا پژوهشکاوی شکل گرفت؟